Biểu mẫu

Giấy đăng ký kết hôn

Với các bạn trẻ, việc đi tới hôn nhân là quan trọng nhất trong cuộc đời. Và thủ tục đăng ký kết hôn cũng rất quan trọng. Các bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng để việc đăng ký được nhanh chóng và thuận lợi. Một trong số đó là giấy đăng ký kết hôn. Nếu bạn chưa rõ nội dung của nó và cách làm ra sao thì cùng theo dõi bài viết sau đây. Chúc các bạn nhanh chóng làm được đăng ký kết hôn.

Giấy đăng ký kết hôn chính là giấy tờ hợp pháp và ràng buộc mối quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

Giấy đăng ký kết hôn

Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN 
tỉnh/thành phố ….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Họ và tên chồng: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………..

Dân tộc: ……………………………………………..

Quốc tịch: …………..………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

………………………………………………………………

Họ và tên vợ: ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………..

Dân tộc: ………………………………………………

Quốc tịch: …………..……………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

………………………………………………………………

Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.

Chồng 
(Đã ký)
………………………
Vợ
(Đã ký)
…………………….

Nơi đăng ký:……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………………

Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Đã ký)
……………………….

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(Đã ký)
………………………

Sao từ Sổ đăng ký kết hôn
Ngày ………. tháng ……….. năm …………..

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Rate this post