Biểu mẫu

MẪU Hợp đồng lao động bằng tiếng anh (SONG NGỮ)

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động . Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.

Theo Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động có 03 loại: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.[2]

I. Loại hợp đồng:

 1. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
 2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 3. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng 05 chế độ (Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất). Mức hưởng sẽ tùy thuộc theo mức lương làm căn cứ đóng BHXH mà NLĐ và doanh nghiệp đã đóng. NLĐ có thể tra cứu mức lương đã đóng BHXH bằng cách tra cứu trực tuyến hoặc dùng cú pháp nhắn tin trên điện thoại di động .

Từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động và NLĐ được giao kết hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.[4]

II. Điều kiện Đơn phương chấm dứt HĐLĐ:

– HĐ mùa vụ: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

– HĐ xác định thời hạn: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 30 ngày.

– HĐ không xác định thời hạn: Không cần lý do, báo trước 45 ngày.

Đối với những trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao độngKhông được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuậnbị ngược đãi, quấy rồi tình dục; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa mà khả năng lao động chưa được hồi phục thì báo trước ít nhất 03 ngày làm việc đối với tất cả các loại hợp đồng.

Đối với trường hợp lao động nữ mang thai nghỉ do yêu cầu của bác sĩ thì thời hạn theo chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 [5] bắt đầu có hiệu lực sẽ có nhiều thay đổi về hợp đồng lao động như Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ và theo một công việc nhất định; NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do [6]…..

Dịch thuật Hanu giới thiệu mẫu Hợp đồng lao động song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) giành cho các bạn muốn xin việc ở những công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc người nước ngoài muốn xin việc ở các công ty của Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu hợp đồng lao động song ngữ tại đây.

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ việt – anh

 • 1. Định nghĩa hợp đồng lao động song ngữ
 • 2. Mẫu hợp đồng lao động song ngữ số 1
 • 3. Mẫu hợp đồng lao động song ngữ số 2
 • 4. Lưu ý khi sử dụng hợp đồng lao động bằng tiếng anh
 • 5. Điều khoản và công việc trong hợp đồng (Term and job in labor contract)

1. Định nghĩa hợp đồng lao động song ngữ

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

THAM KHẢO CHI TIẾT NỘI DUNG MẪU HỢP ĐỒNG BẰNG TIẾNG ANH – SONG NGỮ

CÔNG TY TNHH THE SOCIALIST’REPUBLIC OF VIETNAM

SÓ VL-…LTD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST’REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Issued under the Circular No.21/2003/TT-BLDTBXH dated 22 September 2003 of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà

We are from one side: Mr/Ms.

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH..

On behalf of:.

Co., Ltd.

Địa chỉ:…..

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Trì District, Hanoi City

To1

Tas

Và một bên là:……

C

And from other side:

 • +

Ngày sinh:.

Date of birth:….

Trình độ:..

Chuyên môn:..

Degree:.

Profession:

Địa chỉ:…….

Home address:

CMND só

… Cấp ngày:.

Tại:…..

D card no #.

Issue date:………

Issue at:

Sổ lao động số (nếu có):…..

Labor book no (If any)…

Điện thoại:….

Tel:.

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

 1. Loại Hợp đồng:

Xác định thời hạn, tính từ – đến:

Kind of Contract:

Limited, commencing on t

o:

Lương tháng:

Monthly salary:

VNÐ

 • Lương cơ bản:

USD tương đương

 • Basic salary:
 • Phụ cấp trách nhiệm:

USD

 • Executive allowance:
 • Tổng lượng:

USD tương đương

VNĐ

 • Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following month by Bank transferlin cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi. Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Ķest: According to the Company’s Labor Regulation and current labor regulations,

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm,

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance. ;

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

 • Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao. + Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.
 • Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

Strictly follow and respect the term of and commiment in the Labor contract. Compensate 10 the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Companji in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

 • Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.
 • Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

 • Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng
 • Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp dòng
 • Duly and in time selle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

 • Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn,

Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

 • Người sử dụng lao động có quyền điều chuyện Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.
 • Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

2

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

 1. Hợp đồng này được làm và ký ngày:

tại Hà Nội

This contract is made and signed on:

in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao. động giữ 1 bàn.

be

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and I copy kept by the Employee.

Người sử dụng lao động – Người lao động

Employer – Employee

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *