Biểu mẫu

Mẫu thông báo mời thầu

Mẫu thông báo mời thầu là loại giấy tờ quan trọng Khi 1 tổ chức hay cá nhân có ý định xây dựng, lắp đặt, mua sắm trang thiết bị … và muốn lựa chọn ra những nhà cung cấp với giá thành và chất lượng tốt nhất. Để các tổ chức, cá nhân biết đến thì tổ chức cá nhân đó phải thông báo mời thầu trên các phương tiện truyền thông. Khi đó, các doanh nghiệp mới biết đến và ai có khả năng sẽ tham gia đấu thầu. Vậy nội dung của 1 thông báo mời thầu gồm những gì thì sẽ có trong nội dung bài viết sau đây của chúng tôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Để có nhiều doanh nghiệp đến đấu thầu thì phải làm tốt mẫu đăng ký mời thầu dưới đây.

Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu (mẫu số 7) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:2…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại/fax/email:………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]3…….

– Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

– Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:……….

– Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]

3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………..

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]………………………………………………………………………………………

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ……… giờ…, ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ…, ngày …….. tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)4.

7. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]

8. Giá bán 01 bộ HSMT:5…………………………………………………………………………………………

9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]6

10. Thời điểm đóng thầu: ….. giờ…, ngày …………. tháng ………. năm ………7

11. Thời điểm mở thầu: …….. giờ…, ngày …………. tháng ………. năm ………8

 

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

 

Trên đây là mẫu đăng ký mời thầu mới nhất theo đúng quy định của nhà nước. Bạn đọc tham khảo và cùng góp ý để xây dựng bài viết hoàn chỉnh hơn. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Rate this post