Biểu mẫu

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Với những công ty doanh nghiệp lớn. Việc họp hội đồng các thành viên nhằm đưa ra các thông báo liên quan đến tình hình của công ty hay các dự án sắp triển khai. Trong mỗi cuộc họp đó, luôn cần 1 thư ký để ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp đó phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Do đó, biên bản cuộc họp hội đồng thành viên là rất quan trọng và không thể thiếu. Nếu bạn còn chưa nắm rõ được nội dung của nó thì cung tham khảo nội dung bài viết sau để được sáng tỏ.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông qua với sự tham gia của các thành viên nào, làm căn cứ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh sau này. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản họp hội đồng thành viên.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp hội đồng thành viên như sau:

 

CÔNG TY TNHH …….
———————
Số:………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ….. tháng …. năm …….

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH …………….

(Về việc …………………………..)

 Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ………… (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………. cấp ngày:…………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT Họ và tên Sô vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

2. Các thành viên vắng mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp kết thúc ………..cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:
Thành viên mới:

 

 

Lưu ý trong cuộc họp hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.

Rate this post