Biểu mẫu

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quyết định bổ nhiệm giám đốc là quyết định của một tập đoàn đoàn hay doanh nghiệp bổ nhiệm một nhân viên lên làm giám đốc. Để cho các bạn dễ hình dung thì chúng tôi sẽ đưa đến các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo và cùng góp ý để xây dựng bài viết.

Để một nhân viên được bổ nhiệm làm giám đốc. thì nhân viên đó cần phải có những năng lực kinh nghiệm vượt trội và phù hợp với các điều kiện của công ty, tập đoàn. Chúng ta cùng xem các điều kiện cơ bản nhất để được bổ nhiệm làm giám đốc.

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Không thuộc đối tượng cấm quản lý, điều hành doanh nghiệp theo điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

– Có trình độ, năng lực phù hợp với ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà công ty đang kinh doanh.

– Không làm giám đốc, tổng giám đốc công ty bị đóng mã số thuế, bỏ trốn khỏi địa chỉ trụ sở chính trước đó.

Sau đây chúng ta cùng tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới và chuẩn nhất.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

CÔNG TY …………….
—————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…….., ngày …….. tháng …….. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………………………..

CMND số ………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….…………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

 

 

 

Rate this post