Biểu mẫu

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty là gì? Tại sao lại phải dùng giấy ủy quyền của công ty? Là những thắc mắc của các bạn trẻ khi mới đi làm được công ty giao phó cho nhiệm vụ. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn bản chất của giấy ủy quyền công ty. Chúng tôi xin cung cấp cho các bạn nội dung của mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất sau đây.

Được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế. CHúng tôi xin giới thiệu với các bạn mẫu giấy ủy quyền của công ty mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới nhất hiện nay.

Mẫu giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức theo quy định mới nhất

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

GIẤY ỦY QUYỀN

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………………………… Cấp ngày: ………………………………………

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………………………………… Cấp ngày: ……………………………………….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do …………………………………… lập.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ……………………………. đến ngày ………………………………

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất . Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình. Mọi thông tin hay tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

 

Rate this post