Blog

Turn down là gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Turn down là gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

1. To diminish the speed, volume, intensity, or flow of something by or as if by turning a dial: Turn down the radio, please. He turned down the TV so his roommate could study.

2. To reject or refuse someone or something: I turned down the invitation. We turned them down because their offer was too low.

3. To fold something downward: I turned my collar down. She turned down the flaps on her hat to protect her ears from the cold.

4. To prepare some bed by folding the outer covering down: The hotel maid came in and turned down the bed.

5. Một Số Tham Khảo Khác:

1. To lower or diminish the intensity of something, such as volume, pressure, brightness, etc. A noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

Would you mind turning down your radio? It’s very distracting.

They turned the lights down before the movie started.

2. To dismiss, reject, spurn, or refuse someone or something. A noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

It broke my heart, but I had to turn down the couple’s application down because they didn’t meet our lending criteria.

I asked her out on a date, but she turned me down.

The bosses turned me down for a promotion.

3. To fold something over itself. In this usage, a noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

Make sure you turn down your collar after you tie your necktie.

I think beds look nicer when you turn the sheets down at the pillow.

4. To tidy and arrange a bed. In this usage, “bed” or “beds” can be used between “turn” and “down.”

You’ll need to replace customers’ towels, empty their waste bins, and turn down their beds.

Please turn your bed down after you wake up in the morning.

Turn someone down

to issue a refusal to someone. We had to turn Joan down, even though her proposal was okay. We turned down Joan, even though her credentials were good.

Turn something down 

1. to bend or fold something down. He turned his coat collar down when he got inside the house. Timmy had turned down his cuffs and caught one of them in his bicycle chain.

2. to decrease the volume of something. Please turn the radio down. Can’t you turn down that stereo?

3. to reject something; to deny someone’s request. The board turned our request down. She had turned down John’s offer of help, too.

Ngoài ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Turn down là cụm từ thường xuyên gặp, nó còn là công việc gần như bắt buộc với những người làm về cơ sở dũ liệu. Nói tới Turn down ai cũng hiểu đó là việc lưu trữ, tạo bản sao dữ liệu.

Turn down là gì?

1. To diminish the speed, volume, intensity, or flow of something by or as if by turning a dial: Turn down the radio, please. He turned down the TV so his roommate could study.

Giảm tốc độ, âm lượng, cường độ hoặc lưu lượng của cái gì đó bằng cách hoặc như thể bằng cách quay số:

Vui lòng vặn nhỏ đài. Anh ấy vặn nhỏ TV để bạn cùng phòng học.

2. To reject or refuse someone or something: I turned down the invitation. We turned them down because their offer was too low.

Không chấp nhận hoặc từ chối ai đó hoặc cái gì đó: Tôi đã từ chối lời mời. Chúng tôi đã từ chối họ vì đề nghị của họ quá thấp.

3. To fold something downward: I turned my collar down. She turned down the flaps on her hat to protect her ears from the cold.

Gấp cái gì xuống dưới: Tôi gấp cổ áo xuống. Cô ấy gấp vành mũ xuống để bảo vệ tai khỏi lạnh.

4. To prepare some bed by folding the outer covering down: The hotel maid came in and turned down the bed.

Chuẩn bị giường bằng cách gấp tấm phủ bên ngoài xuống: Người hầu phòng khách sạn bước vào và gấp giường.

5. Một Số Tham Khảo Khác:

1. To lower or diminish the intensity of something, such as volume, pressure, brightness, etc. A noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

Hạ thấp hoặc giảm cường độ của cái gì, chẳng hạn như âm lượng, áp suất, độ sáng, vv… Có thể sử dụng danh từ hoặc đại từ giữa “turn” và “down”.

Would you mind turning down your radio? It’s very distracting.

Bạn có ngại tắt đài không? Nó làm mất tập trung.

They turned the lights down before the movie started.

Họ đã tắt đèn trước khi bộ phim bắt đầu.

2. To dismiss, reject, spurn, or refuse someone or something. A noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

Bác bỏ, không chấp nhận, hắt hủi, hoặc từ chối ai hoặc điều gì. Có thể sử dụng danh từ hoặc đại từ giữa “turn” và “down”.

It broke my heart, but I had to turn down the couple’s application down because they didn’t meet our lending criteria.

Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi phải từ chối đơn của hai vợ chồng vì họ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho vay của chúng tôi.

I asked her out on a date, but she turned me down.

Tôi đã mời cô ấy đi chơi, nhưng cô ấy đã từ chối tôi.

The bosses turned me down for a promotion. 

Các ông chủ đã từ chối thăng chức cho tôi.

3. To fold something over itself. In this usage, a noun or pronoun can be used between “turn” and “down.”

Gấp lên nhau. Trong cách sử dụng này, có thể sử dụng danh từ hoặc đại từ giữa “turn” và “down”.

Make sure you turn down your collar after you tie your necktie.

Hãy đảm bảo là bạn gấp cổ áo sau khi thắt cà vạt.

I think beds look nicer when you turn the sheets down at the pillow.

Tôi nghĩ rằng giường sẽ đẹp hơn khi bạn gấp khăn trải giường dưới gối.

4. To tidy and arrange a bed. In this usage, “bed” or “beds” can be used between “turn” and “down.”

Sắp xếp gọn gàng và dọn giường ngủ. Trong cách sử dụng này, có thể sử dụng danh từ hoặc đại từ giữa “turn” và “down”.

You’ll need to replace customers’ towels, empty their waste bins, and turn down their beds.

Bạn sẽ cần thay khăn tắm của khách hàng, đổ thùng rác và dọn giường.

Please turn your bed down after you wake up in the morning.

Hãy dọn giường sau khi thức dậy vào buổi sáng

Turn someone down

Từ chối

to issue a refusal to someone. We had to turn Joan down, even though her proposal was okay. We turned down Joan, even though her credentials were good.

Đưa ra lời từ chối với ai. Chúng tôi phải từ chối Joan, mặc dù đề xuất của cô ấy ổn. Chúng tôi đã từ chối Joan, mặc dù thư giới thiệu của cô ấy tốt.

Turn something down 

Uốn, gấp xuống

1. to bend or fold something down. He turned his coat collar down when he got inside the house. Timmy had turned down his cuffs and caught one of them in his bicycle chain.

Uốn cong hoặc gấp cái gì xuống. Anh ấy gấp cổ áo khoác xuống khi vào trong nhà. Timmy gấp cổ tay áo và bị mắc một bên vào xích xe đạp.

2. to decrease the volume of something. Please turn the radio down. Can’t you turn down that stereo?

giảm âm lượng của cái gì. Vui lòng vặn nhỏ đài xuống. Bạn không thể vặn nhỏ âm thanh nổi đó ư?

3. to reject something; to deny someone’s request. The board turned our request down. She had turned down John’s offer of help, too.

từ chối cái gì; từ chối yêu cầu của ai đó. Hội đồng quản trị đã từ chối yêu cầu của chúng tôi. Cô ấy cũng đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của John.

Trên đây là một số nghĩa của từ Turn down mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post