Blog, Từ vựng thông dụng

Break Down Là Gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Break Down Là Gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

1. To cause something to collapse, especially by hitting it: The firefighters broke down the door of the burning house. The bulldozer pushed at the old wall and broke it down.

Làm sập/làm sụp đổ cái gì đó, đặc biệt là bằng cách va vào nó: Các nhân viên cứu hỏa đã phá cửa của ngôi nhà đang cháy. Chiếc xe ủi đã xô vào bức tường cũ, phá sụp nó.

2. To collapse, especially as a result of force or pressure; give way: The door finally broke down after I kept hitting it with a club.

Sụp đổ, đặc biệt là do lực hay áp lực; gãy, đứt: Cánh cửa cuối cùng cũng bị sập sau khi tôi liên tục dùng gậy thúc vào nó.

3. To cause someone to stop resisting, especially by force or pressure: The police will break you down and make you talk.

Khiến ai đó ngừng kháng cự, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc áp lực: Cảnh sát sẽ trấn áp và bắt mày phải nói.

4. To stop resisting; accede: My friends kept pleading with me to go to the beach, so I finally broke down and went along with them.

Ngừng chống cự; đồng ý: Bạn bè tôi cứ nài nỉ tôi đi biển, nên cuối cùng tôi đã gục ngã và đi cùng họ.

5. To destroy or remove something, especially something viewed as a problem: This political party hopes to break down the barriers between social classes. Let’s identify the obstacles and break them down.

Phá hủy hoặc loại bỏ cái gì, đặc biệt là cái đó được coi là vấn đề: Đảng chính trị này hy vọng sẽ phá bỏ những rào cản giữa các tầng lớp xã hội. Hãy xác định những trở ngại và phá bỏ chúng.

6. To stop functioning: The elevator broke down, so please use the stairs.

Ngừng hoạt động: Thang máy bị hỏng, vì vậy vui lòng sử dụng cầu thang bộ.

7. To be a passenger in a vehicle that stops functioning: We’re late because we broke down just outside the city.

Là hành khách trên xe ngừng hoạt động: Chúng tôi đến muộn vì chúng tôi bị hỏng xe ngay bên ngoài thành phố.

8. To fail despite effort; come to a stop: The negotiations between the warring nations broke down, and the fighting continued.

Thất bại bất chấp nỗ lực; Kết thúc: Các cuộc đàm phán giữa các quốc gia tham chiến bị thất bại và giao tranh vẫn tiếp tục.

9. To suffer an emotional or mental collapse: The stress of my new job was so high that I eventually broke down and couldn’t go to work for days.

Suy sụp tinh thần hoặc cảm xúc: Sự căng thẳng trong công việc mới của tôi cao đến nỗi khiến tôi suy sụp và không thể đi làm trong nhiều ngày.

10. To separate something into parts; take something apart: When the carnival was over, we broke down all the tents. The workers broke down the equipment and put it into storage.

Chia cái gì thành nhiều phần; tách cái gì ra: Khi lễ hội kết thúc, chúng tôi dỡ bỏ toàn bộ lều trại. Các công nhân đã tháo các thiết bị và đưa vào kho.

11. To examine or explain something by looking at its parts; analyze something: Break down your story into its main themes and write each part separately. This problem looks very difficult, but if we break it down, it becomes easy to solve.

Kiểm tra hoặc giải thích điều gì bằng cách xem xét nhiều phần của nó; phân tích điều gì đó: Chia nhỏ câu chuyện của bạn thành các chủ đề chính và viết riêng từng phần. Vấn đề này có vẻ rất khó, nhưng nếu chúng ta chia nhỏ ra thì nó sẽ dễ dàng giải quyết.

12. To be divisible into smaller parts: The population of the city breaks down into three main groups: the poor, the rich, and the middle class.

Có thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn: Dân số của thành phố chia thành ba nhóm chính: người nghèo, người giàu và tầng lớp trung lưu.

Trên đây là một số nghĩa của từ Break Down Là Gì? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *