Blog

lawyer là gì?

Lawyer là gì? Công việc và thu nhập của lawyer

Định nghĩa: lawyer noun [ C ] : luật sư (danh từ)

Phiên âm UK /ˈlɔɪ.ər/ US /ˈlɑː.jɚ/

someone whose job is to give advice to people about the law and speak for them in court: / ai đó có công việc là đưa ra lời khuyên cho mọi người về luật pháp và nói cho họ trước tòa :

I want to see my lawyer before I say anything / Tôi muốn gặp luật sư của mình trước khi nói bất cứ điều gì..

Thêm các ví dụ

She’s hired a lawyer who specializes in divorce cases /Cô ấy đã thuê một luật sư chuyên về các vụ ly hôn . .

Our lawyer thinks that we have a very good case. / Luật sư của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một trường hợp rất tốt .

Millions of dollars were spent on lawyers in a courtroom showdown between the two companies. /Hàng triệu đô la đã được chi cho các luật sư trong một cuộc đối đầu tại phòng xử án giữa hai công ty .

The report notes that 40 percent of lawyers entering the profession are women. / Báo cáo lưu ý rằng 40 phần trăm luật sư bước vào nghề là phụ nữ.

If you’re unsure of your legal rights, I would check with a lawyer./ Nếu bạn không chắc về các quyền hợp pháp của mình , tôi sẽ hỏi luật sư.

Công việc của luật sư

Tham gia tranh tụng, đại diện tham gia các vụ việc

Thu nhập của luật sư

Thu nhập từ 15 – 100 triệu

5/5 - (1 bình chọn)