Blog

parent initials tiếng anh là gì

Tìm hiểu parent initials tiếng anh là gì ?

Initials là viết tắt chữ cái đầu của tên người. Ở đây dịch thoáng là chữ ký phụ huynh.

Les parents entreprennent: lời cam kết của cha mẹ.

Rate this post