Blog

Ban cơ bản, ban nâng cao tiếng anh là gì ?

Các bạn học cấp 3 sẽ rất khó khăn khi dịch cụm từ liên quan tới học phân ban: đó là ban cơ bản và ban nâng cao, dịch thế nào sát nghĩa:

Phân ban: specialize

– Ban cơ bản: normal stream

– Ban nâng cao: express stream

Rate this post