Từ vựng thông dụng, Blog

Fall Back On Là Gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Fall Back On Là Gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

  1. to fallback-wards onto someone or something.

Ngã về phía sau vào ai đó hay cái gì đó

Ex: She stumbled and fell back onto the lady behind her. She fell back on the couch.

Ví dụ: Cô ấy vấp và ngã ngửa vào người phụ nữ phía sau cô ấy. Bà ấy ngả lưng trên chiếc ghế dài.

  1. to begin to use someone or something held in reserve. 

bắt đầu lợi dụng ai hay sử dụng cái gì được dự trữ.

Ex: We fell back on our savings to get us through the hardtimes. We had to fall back on our emergency generator.

Ví dụ: Chúng tôi sử dụng khoản tiết kiệm để vượt quá thời gian khó khăn. Chúng ta đã phải sử dụng máy phát điện khẩn cấp

*Một Số Tham Khảo Khác

Fall back on (someone or something)

Phụ thuộc vào (ai hay cái gì)

  1. To depend on someone or something that one has kept in reserve.

Phụ thuộc vào ai hay cái gì đã được dự trữ

Ex: With all of these medical bills, I just don’t have any more money to fall back on.

Ví dụ: Với tất cả các hóa đơn y tế này, tôi không còn tiền nữa.

  1. We can fall back on a few other babysitters if Jane can’t make it.

Chúng ta có thể phải nhờ đến một vài người trông trẻ khác nếu Jane không đến được.

  1. fall back upon. Rely on, have recourse to

trông cậy vào. Dựa vào, nhờ đến

Ex: I fall back on old friends in time of need, or When he lost his job he had to fall back upon his savings

Ví dụ: Tôi nhờ đến những người bạn cũ trong lúc cần thiết, hoặc Khi anh ấy mất việc, anh ấy phải dựa vào khoản tiết kiệm của mình

Trên đây là một số nghĩa của từ Fall Back On Là Gì? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post