Từ vựng thông dụng, Blog

Catch on là gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Catch on là gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

1. To snag something on something: I caught the sleeve of my jacket on a branch, and it ripped.

Vướng cái gì vào cái gì: Tôi bị mắc ống tay áo khoác vào cành cây và nó bị rách.

2. To understand or figure something out: We played a practice game so that the new players could catch on before we started betting. We were slow to catch on to the swindler’s tricks.

Hiểu rõ hay phát hiện ra điều gì: Chúng tôi đã chơi trò chơi thực hành để những người chơi mới có thể nắm bắt trước khi chúng tôi bắt đầu đặt cược. Chúng ta đã chậm hiểu ra những mánh khóe của kẻ lừa đảo.

3. To become popular or fashionable: Since the time when skateboarding first caught on, there have been many improvements in wheel design.

Trở nên phổ biến hoặc hợp thời trang: Kể từ khi môn trượt ván lần đầu tiên phổ biến, đã có nhiều cải tiến trong thiết kế bánh xe.

4. Một Số Tham khảo khác:

1. To become popular or widespread.

Trở nên phổ biến hoặc lan rộng

Judging by my students, that obnoxious song is really starting to catch on.

Đánh giá của các học sinh của tôi là bài hát đáng ghét đó đang thực sự bắt đầu phổ biến.

2. To learn or understand something, sometimes after an initial struggle to do so.

Học hoặc hiểu điều gì, đôi khi sau khi đã đấu tranh ban đầu để làm như vậy.

Thanks for explaining that concept to me—I think I’m catching on now.

Cảm ơn vì đã giải thích khái niệm đó cho tôi — tôi nghĩ bây giờ tôi hiểu rồi.

Catch something on something

Vướng, mắc cái gì vào cái gì

to snag something on something. I caught the pocket of my trousers on the drawer pull and almost ripped it off. He caught the sleeve of his uniform on a branch.

Tôi bị vướng túi quần vào ngăn kéo và gần như nó bị rách toạc ra. Cậu ta bị mắc tay áo đồng phục vào cành cây.

Catch on (with someone)

Phổ biến với ai

to become popular with someone. I hope our new product catches on with children. I’m sure it will catch on.

Trở nên phổ biến với ai đó. Tôi hy vọng sản phẩm mới của chúng tôi sẽ phổ biến với trẻ em. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ phổ biến.

to figure something out. I finally caught on to what she was talking about. It takes a while for me to catch on.

Tìm ra cái gì. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cô ấy đang nói về điều gì. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu ra.

1. Understand: Aunt Mary doesn’t catch on to any jokes. 

Hiểu: Dì Mary không hiểu bất kỳ trò đùa nào.

2. Become popular: This new dance is really beginning to catch on. 

Trở nên phổ biến: Điệu nhảy mới này đang thực sự bắt đầu phổ biến.

Trên đây là một số nghĩa của từ Catch on là gì? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post