Blog

am là gì ?

Am: Đây là một từ viết tắt khá thông dụng tiếng anh.

Am viết tắt của cụm từ: ante meridiem /,ænti mə’ridiəm/  

Có ý nghĩa là:

  • Phó từ(viết tắt am) sáng, trước ngọat 10 ante meridiemlúc 10 giờ sáng

Trong khi xem giờ đề phân biệt với buổi chiều (Pm) người ta sẽ gắn AM, hoặc PM phía sau số giờ.

Ví dụ: 9 am – > Có nghĩa là 9h sáng .

9pm -> có nghĩa là 9h tối (21h)

Rate this post