Nghề dịch thuật, Blog

thư từ chối bằng tiếng anh

thư từ chối bằng tiếng anh

Job offer – [Name]

Dear Mr./Ms. [Hiring manager],

Thank you for offering me the position of [name of position] with [company name]. However, I have accepted a position with another company a few days ago.

(Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp cho tôi vai trò [tên vị trí] tại [tên công ty]. Mặc dù đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi đã chấp nhận một vị trí ở một công ty khác) / (Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp cho tôi vai trò của [tên của vị trí].

I appreciate your taking time to interview me.

(Tôi thực sự rất trân trọng việc bạn dành thời gian để phỏng vấn tôi)

Best wishes to you in the future, and I hope our paths cross again in the future.

(Chúc cho bạn luôn thành công và hi vọng sẽ sớm gặp lại trong tương lai.)

Sincerely,

[Your name]

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *