Blog, Nghề dịch thuật

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Có rất nhiều bạn đã gửi yêu cầu cho Dịch Thuật Hanu để xin mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chính vì vậy bài viết này sẽ cung cấp mẫu mới nhất theo đúng quy định để các bạn tham khảo.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì ?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một văn bản dùng để chứng nhận một người đang độc thân(chưa kết hôn) hay đã kết hôn hoặc đã ly hôn hoặc là đã có vợ(chồng) qua đời. Văn bản này được cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp xã(phường, thị trấn) nơi người đó cư trú.

 

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ quan trọng và không thể thiếu trong quá trình làm thủ tục đăng kí kết hôn. Chính vì vậy khi điền thông tin vào mẫu giấy này bạn cần phải đảm bảo sự chính xác

………………………………………………                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

………………………………………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………………………                                   ……………., ngày………tháng……….năm……….

                 GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

                             ………………………………………….. (1)

Xét đề nghị của ông/bà(2):………………………………………………………………………

Về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ………………………………………

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………

Giới tính:………………….Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:………………………

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại…………………………………………………………………………

………..từ ngày………tháng………năm……….., đến ngày……..tháng………năm……….

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:…

………………………………………………………………………………………………………

                                                       NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

                                               (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

                                                      …………………………………….

Giấy tờ cần thiết khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………………… Quốc tịch: …………………………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………..

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………… Giới tính: …………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………………Quốc tịch: ………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú(1): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. từ ngày……….tháng………..năm ………….., đến ngày ………. tháng ………. năm(2)………………………

Tình trạng hôn nhân(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:…………………….….,ngày ………. tháng ……… năm …………..

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

……………………………………

2. Bản sao CMND có công chứng

3. Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng

Trên đây là một số thông tin có liên quan đến giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng như mẫu và giấy tờ cần thiết khi xin chứng nhận, hy vọng bài viết bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết và hữu ích để áp dụng vào thực tế.

Rate this post