Blog

Bộ mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng anh

Dịch thuật Hanu xin giới thiệu mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh cho các bạn tham khảo khi cần sử dụng. Mẫu giấy giới thiệu tiếng Anh là vô cùng quan trọng đối với các xí nghiệp, văn phòng hay doanh nghiệp nước ngoài.

(1)…………………………………………..              SOCIALIST  REPUBLIC OF VIETNAM

No. (2) ………………………….                       Independence – Freedom – Happiness

LETTER OF INTRODUCTION

Kindly Attn.: (3)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

We has the honor to introduce Mr/Ms:

Position:……………………………………………………………………………………………………….

Identity card number: ………………………………………………………………………

Being assigned to: ……………………………………………………………………………….

For the purpose of: (4) ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

We respecfully request: (5)…………………………………………………………………………..

to assist Mr/Ms ………………………………………………………. for the task completion.

Valid from: (6)…………………….                             Date………………

until (7)………………………………..

REPRESENT(8)………………………………………

(sign and seal)

name: (9)……………………………….

Position:……………………………..

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *