Từ vựng thông dụng, Blog

go after là gì

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của go after: phrasal verb – Cụm động từ này:

đi theo sau

cụm động từđi theo ai đó

 1. để chạy theo hoặc theo dõi ai đó
  • Anh ta đã đi sau những vụ trộm.
  • Cô ấy rời khỏi phòng trong nước mắt vì vậy tôi đi theo cô ấy.

đi theo ai đó / cái gì đó

 1. để cố gắng có được ai đó / cái gì đó
  • Cả hai chúng tôi đều theo đuổi cùng một công việc.

go after

phrasal verbgo after somebody

 1. to run after or follow somebody
  • He went after the burglars.
  • She left the room in tears so I went after her.

go after somebody/something

 1. to try to get somebody/something
  • We’re both going after the same job.
Rate this post