Từ vựng thông dụng, Blog

go ahead là gì ?

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của go ahead: phrasal verb – Cụm động từ này:

go ahead: tiến lên

cụm động từ go ahead: tiến lên

 1.   đi du lịch trước những người khác trong nhóm của bạn và đến trước họ
  • Tôi sẽ tiếp tục và nói với họ rằng bạn đang trên đường đến.
 2.   xảy ra; được hoàn thành
  • Việc xây dựng cây cầu mới sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

đi trước (với một cái gì đó) 

 1. để bắt đầu làm điều gì đó, đặc biệt là khi ai đó đã cho phép hoặc bày tỏ sự nghi ngờ hoặc phản đối
  • ‘Tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ không?’ “Vâng, hãy tiếp tục.”
  • Chính phủ dự định tiếp tục các kế hoạch cắt giảm thuế

go ahead

phrasal verbgo ahead

 1.   to travel in front of other people in your group and arrive before them
  • I’ll go ahead and tell them you’re on the way.
 2.   to happen; to be done
  • The building of the new bridge will go ahead as planned.

go ahead (with something) 

 1. to begin to do something, especially when somebody has given permission or has expressed doubts or opposition
  • ‘May I start now?’ ‘Yes, go ahead.’
  • The government intends to go ahead with its tax cutting plans
Rate this post