Từ vựng thông dụng, Blog

get along là gì ?

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của get along: phrasal verb – Cụm động từ này:

Định nghĩa của get along phrasal verb 

get along: hòa thuận

cụm động từ get along: hòa thuận

  1. ( thường được sử dụng trong các thì tăng dần )rời khỏi một nơi
    • Đã đến lúc chúng ta hòa hợp với nhau.
  2. (cũng tiếp tục ) được sử dụng để nói chuyện hoặc hỏi về việc ai đó đang làm tốt như thế nào trong một tình huống cụ thể.

get along phrasal verb from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary

get along

phrasal verbget along

  1. (usually used in the progressive tenses)to leave a place
    • It’s time we were getting along.
  2. (also get on) used to talk or ask about how well somebody is doing in a particular situation
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *