Nghề dịch thuật, Blog

CÓ NÊN “CHÉM GIÓ” KHI PHIÊN DỊCH?

SHOULD IMPROVISING BE ENCOURAGED IN INTERPRETATION?
Trong tất cả các tình huống phiên dịch, sự trung thành với ý định và cách diễn đạt của diễn giả ở ngôn ngữ nguồn là vô cùng quan trọng.
Chém gió, hoặc đi chệch khỏi ý định và nội dung của ngôn ngữ nguồn là hết sức vụng về và là cách chắc chắn nhất để làm khách hàng bực bội.
Chưa hết, nếu vì nghe không hiểu mà chém gió trong phiên hỏi đáp hoặc phiên thảo luận thì đó là cách nhanh nhất để mọi người biết là mình chém gió!


Vậy phải xử trí ra sao nếu bạn không hiểu diễn giả? Có một số tình huống:
1. Nếu là dịch nối tiếp (Consecutive): Tốt nhất là đề nghị diễn giả lặp lại, hoặc giải thích điều họ nói nếu đó là thuật ngữ chuyên ngành lạ đối với bạn.
2. Dịch song song (Simultaneous): Bạn sẽ thấy mình may mắn khi diễn giả nói với tai nghe vẫn đeo ở cổ. Đây là những diễn giả giàu kinh nghiệm mà người viết tâm đắc nhất khi được dịch cho họ, vì nếu cần bạn có thể trao đổi nhanh với diễn giả, đề nghị giải thích hoặc lặp lại.
Khi dịch cabin thường có 2 phiên dịch, Bạn dịch của bạn sẽ giúp bạn khi cần thiết và ngược lại.
Nếu bạn dịch cabin một mình: Trong gần 20 năm tác nghiệp người viết đã từng dịch cabin một mình, và vài lần hiếm hoi trong số đó người viết đã rời cabin, xin lỗi cử tọa và đề nghị diễn giả giải thích điều mình chưa rõ.
Sự thành thật luôn đáng quý và mọi người sẽ tôn trọng bạn vì họ biết rằng bạn đang cố làm tốt nhất công việc của mình, tôn trọng diễn giả, và quan trọng hơn cả, tôn trọng người nghe.
Tất nhiên nếu bạn chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm vững đề tài và có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan thì họa hoằn lắm mới gặp các tình huống nêu trên.
Faithfulness to the speaker’s intention and expressions in the source language is essential in all interpreting situations.
Improvising, or straying from the intent and content of the source language, is both ill-advised and the most surefire way to customer dissatisfaction.
Last but not least, if you improvise during the Q&A or discussion session just because you don’t understand the speakers, that’s the fastest way to tell the world that you are improvising!
So what to do if you don’t understand the speaker? There are a number of situations:
1. If it is consecutive interpretation: It is best to ask the speaker to repeat, or explain what they said if it is a new term for you.
2. Simultaneous interpretation: You will feel lucky when the speaker speaks with the headset still around their neck. These are very experienced speakers that I enjoy interpreting for the most, because if necessary you can quickly ask the speaker to explain or to repeat.
If simultaneous interpretation is employed there are usually 2 interpreters, your partner will help you when necessary and vice versa.
What if you are alone in the booth?
I have worked alone in the booth a number of times, and in nearly 20 years of my career, I have in some rare occasions left the booth, apologized to the audience and asked the speaker to explain what I was not clear about.
Honesty is always valuable and people will respect you because they know that you are trying to do your work the best way possible, that you respect the speaker, and most importantly, respect the audience.
Naturally, if you have carefully done your homework, master the subject, and have experience in related fields, you will find yourself in one of the above situations once in a blue moon only.

Bài viết của chú Hien Luu  trên cộng đồng “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English”

Rate this post