Blog

admin là gì

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì admin là từ viết tắt của administration, administrative . Có ý nghĩa là : Hành chính, quản lý.

Ý nghĩa của từ administration theo từ điển oxfordl:

administration : có nghĩa là Quản trị
 
/ ədˌmɪnɪˈstreɪʃn /
 
/ ədˌmɪnɪˈstreɪʃn /

Là Danh từ
sự thi hành, sự thực hiện
the administration of the law
sự thi hành luật pháp
việc quản trị
he works in hospital administration
ông ta làm việc trong ban quản trị bệnh viện
(thường the Administration) chính quyền [thời một vị tổng thống]
during the Reagan administration
[dưới] thời chính quyền Reagan

* Các từ tương tự:
administration information display, administration manager, administration mode, administration process, administration program

Như vậy có thể hiểu admin chính là viết tắt của từ administration, có ý nghĩa là quản trị, người quản trị. Công việc của admin được hiểu là công việc quản trị có thể quản trị website, quan trị hệ thống. quan trị nhân sự, quản trị nhân lực.

Rate this post