Blog

Mẫu dịch thuật Hợp đồng góp vốn tiếng Anh

Dịch thuật HANU hân hạnh được cung cấp mẫu dịch thuật Hợp đồng góp vốn tiếng Anh cho Quý khách. Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ dịch thuật hợp đồng các ngôn ngữ như: Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh, Dịch thuật hợp đồng tiếng Pháp, Dịch thuật hợp đồng tiếng Nga, Dịch thuật hợp đồng tiếng Hàn, Dịch thuật hợp đồng tiếng Thái, Dịch thuật hợp đồng tiếng Trung, Dịch thuật hợp đồng tiếng Nhật, Dịch thuật hợp đồng tiếng Lào, Dịch thuật hợp đồng tiếng Campuchia, Dịch thuật hợp đồng tiếng Đức.. Quý khách hãy liên hệ với Các văn phòng dịch thuật công chứng trên toàn quốc của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ dịch thuật hợp đồng các lĩnh vực một các hiệu quả, nhanh chóng nhất.

I. Bản gốc tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Tại số … , phường …., quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội .

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày ………./………./………..tại …………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………..cấp ngày ………./………./………..tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………….

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Bên A góp vốn cho Bên B bằng tiền mặt

Điều 2

GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Bên A góp vốn là X.000USD (bằng chữ : X.ngìn đô la mỹ )

Điều 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn theo hợp đồng mua bán nhà số kể từ ngày ………./………./………..

Điều 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Theo HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ  ngày …/…./2016.

Điều 5

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

Điều 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7

QUY ỀN  VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Bên A:

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

C. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

g. Sau khi ký hợp đồng này giao đủ ti ền góp vốn cho bên B với số tiền tại Điều 2

2. Bên B :

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên ;

c. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp (tiền góp vốn cùng bên A là tiền hợp pháp);

d. Đã nhận đủ tiền của bên A với số tiền ghi tại Điều 2

e. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

g. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

h . Trong trường hợp HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ  ngày …/…./2016  tại Điều 4 không được thực hiện hoặc hủy ngang thì bên B phải thanh toán tiền cho bên A và bên A được lấy lại tiền trực tiếp của bên bán nhà theo HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ  ngày …/…./2016 mà không kỳ có bất kỳ ý kiến hay khiếu nại nào.

Điều 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên đồng ý nhất trí và ký tên:

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

                    Bên A                                                                                                                                                                                        Bên B

 

                                                                                                               Người làm chứng

II. Bản dịch tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness
——-***——-

CAPITAL CONTRIBUTION CONTRACT

At No … , … Street, Hoan Kiem District, Ha Noi City, we are:

The capital contributor (herein referred to as party A)

Mr.(Ms): ……………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by ……………………………..

Registered permanent residence:…………………………………………………………………………………….

The capital contribution receiver (herein referred to as party B)

Mr.(Ms): ………………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………….

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by …………………………………

Registered permanent residence:………………………………………………………………………………………….

The parties have agreed to make capital contribution with the following agreements:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 1

CAPITAL CONTRIBUTION ASSTS

Party A has agreed to make capital contribution to Party B in cash

Article 2

VALUE OF CAPITAL CONTRIBUTION

Party A has agreed to make capital contribution with an amount of X,000VND (X thousand US dollar)

Article 3

THE TERM OF CAPITAL CONTRIBUTION

The term of capital contribution for house purchasing starts from………/……../……..

Article 4

THE PURPOSE OF CAPITAL CONTRIBUTION

As per the CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……/………/……

Article 5

THE NOTARIZATION FEE PAYMENT

The notarization fee for this contract shall be on the account of Party A

Article 6

METHOD FOR CONTRACT DISPUTE SETTLEMENT

If any dispute arises in the progress of contract execution, the parties shall mutually negotiate on the principle of respecting mutual benefits; should no agreement be reached by this way, then either party reserves the right to make legal proceedings to request a competent court to make judgment as per the regulations of the law.

Article 7

DUTIES AND RIGHTS OF PARTIES

1. Party A:

a. The information on the personnel, assets stated in ths contract is true and correct

b. The assets for capital contribution is subject to no dispute;

c. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

e. Fully and properly carry out the agreements stated in this contract;

g. After signing this contract, make full amount of capital contribution stated in Article 2 to Party B

2. Party B:

a. The information on the personnel stated in this contract is true and correct;

b. Has thoroughly considered, know about the assets for capital contribution;

c. The asset for capital contribution is subject to no dispute (the amount used by party A as capital contribution has legal origin

d. Has fully received the amount stated in Article 1 from party A

e. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

g. Fully and properly carry out the agreements stated in this contract;

h. In case THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/2016 mentioned in Article 4 is not executed or is revoked, then Party B shall have to return the amount to party A and party A shall directly get the amount from the seller as per THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/2016 without any claim or idea

Article 8

FINAL PROVISION

The parties have their clearly understood and rights, duties and legal rights, the significance and legal consequence of this contract signing and have agreed to sign in this contract

The contract shall be effective from the date of being signed

                                              Party A                                                                                                                                                  Party B

                                                                                                                          Witness(es)

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *