Blog

Tìm hiểu báo cáo tài chính là gì ? Nội dung và cách tính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo thu nhập
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
  • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính báo cáo tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.
  • Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính cốt lõi được sử dụng để đánh giá một doanh nghiệp.
  • Nó cung cấp một ảnh chụp nhanh về tài chính của một công ty (những gì nó sở hữu và nợ) kể từ ngày xuất bản.
  • Bảng cân đối kế toán tuân theo phương trình cân bằng tài sản với tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông.
  • Các nhà phân tích cơ bản sử dụng bảng cân đối kế toán để tính toán các tỷ lệ tài chính.

Rate this post