Mẫu các bài dịch tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác

Mẫu dịch thuật Học bạ tiếng Việt sang tiếng Trung

Mẫu dịch thuật Học bạ tiếng Việt sang tiếng Trung – Mẫu dịch Học bạ tiếng Trung

Bản gốc Học bạ tiếng Việt

Bản dịch Học bạ tiếng Trung

          图片

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

—————————————————————

学历册子

姓名:阮玉兴 (NGUYEN NGOC HUNG)                                     性别:男 (nam)

出生日期: 1980年 12月10日

出生地:太平省舞秋县福城乡医疗诊所

父亲姓名:阮文辉 (NGUYEN VAN HUY)                           职业:农民 (Nông nghiệp)

母亲姓名:阮氏雪 (NGUYEN THI TUYET)                         职业:农民 (Nông nghiệp)

现住地址:太平省舞秋县福城乡

舞秋、1989 年 10月15 日

副校长

(编写姓名及盖章)

杜文申 (Do Van Chan)

学年 班别 校名(省(市)、城市(属省)乡、郡、县) 校长的确认

(签名)

………………. 1A 太平舞秋李賁高中 已签
………………. 2A 太平舞秋李賁高中 已签
………………. 3A 太平舞秋李賁高中 已签
………………. 4A 太平舞秋李賁高中 已签

 

Rate this post