Mẫu các bài dịch tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác

Mẫu dịch thuật Giấy chứng nhận kết hôn Việt sang Hàn

Mẫu dịch thuật Giấy chứng nhận kết hôn Việt sang Hàn – Mẫu dịch Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Hàn

Bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Việt.

Bản dịch Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Hàn

                                              베트남 사회주의 공화국                       번호: 05/20XX

독립 – 자유 – 행복

……………………………..

결혼증명서

처의 성명:
VO THI XX
생년월일: 19XX
민족:

국적:

거주지:
신분증:  272200XXX
부의 성명:
CHU SI X
생년월일: 19XX
민족:

국적:

거주지:
신분증: N1551XXX
                 결혼 등록 장소:

등록 년, 월, 일:

                     

                      처

             (서명)

             VO THI KIM X

(서명)

CHU SI X

                                                                                                                                                         결혼증명서 서명자

                                                                                                                            (서명도장)

 

 

5/5 - (1 bình chọn)