Blog

Dịch thuật báo cáo tài chính nhanh chóng, chuẩn xác giá rẻ

Dịch thuật báo cáo tài chính gồm những nội dung gì ? Dịch vụ Dịch thuật báo cáo tài chính được thực hiện bợi đội ngũ chuyên gia dịch thuật của Dịch thuật hanu, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất, Hanu chuyên dịch thuật văn bản, dịch website, dịch video, lồng tiếng và làm phụ đề đa ngôn ngữ. Liên hệ ngay, báo giá nhanh miễn phí.

Nền kinh tế của nước ta hiện nay đang phát triển một cách rất thần kì ở trong giai đoạn hiện nay. Kinh tế mở cửa cũng chính là cơ hội để Việt Nam có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư ở nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài vào để có thể phát triển kinh doanh. Từ những lợi thế đó có thể đưa đến một rào cản không nhỏ đó là rào cản về ngôn ngữ. Bất đồng ngôn ngữ sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn hơn trong việc đưa ra những thông tin về kinh tế, báo cáo tài chính đến cho các đối tác một cách chính xác nhất.

 Để giải quyết được tình trạng trên, thì các công ty dịch thuật đã ra đời,  nhằm có thể giúp cho các công ty, doanh nghiệp ở tại Việt Nam có thể giao dịch được dễ dàng hơn.

Dịch thuật báo cáo tài chính là dịch vụ gì?

Dịch thuật báo cáo tài chính chính là quá trình biên dịch nội dung từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ nước ngoài khác dựa theo yêu cầu của khách hàng: thông thường sẽ là tiếng Anh, Nhật hoặc là Trung.

Quá trình chuyển đổi các nội dung này từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành sẽ do một nhóm biên dịch viên đã có kinh nghiệm về chuyên ngành tài chính thực hiện công việc này. Các biên dịch viên này sẽ thường là các chuyên gia dịch thuật về các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng và đã có kinh nghiệm, giỏi về nhiều ngôn ngữ cũng như là đã có kiến thức về các lĩnh vực được giao. Báo cáo tài chính khi hoàn thành sẽ có thể được chuyển giao cho các khách hàng để có thể phục vụ cho các mục đích công việc khác nhau

Những yêu cầu bắt buộc khi mà dịch thuật báo cáo tài chính

  • Phản ánh đúng về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, công ty
  • Dịch thuật và báo cáo đúng theo quy định của pháp luật 
  • Dựa theo các yêu cầu khác nhau mà công ty sẽ phải dịch ra các ngôn ngữ khác nhau
  • Bản dịch sẽ phải đúng với bản gốc

Dịch thuật báo cáo tài chính gồm những nội dung gì?

Báo cáo tài chính (Financial statement) chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình của tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ sẽ phải trả cũng như là tình hình tài chính, kết quả của kinh doanh ở trong kỳ của các doanh nghiệp. Báo cáo tài chính sẽ (BCTC) cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, như là: tài sản, nợ, doanh thu,vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, dòng tiền…Báo cáo thì thường sẽ được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối mỗi năm. Bộ báo cáo tài chính dịch thuật hoàn chỉnh thường sẽ bao gồm: 

Dịch báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của Ban giám đốc (Board’s report) sẽ bao gồm các tin như là: tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở trong năm, đánh giá lại kết quả hoạt động, phương hướng để hoạt động trong năm tiếp theo

Dịch báo cáo của các công ty kiểm toán độc lập

Báo cáo của các công ty kiểm toán độc lập (Independent audit’s Report) sẽ góp phần công khai, minh bạch về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức; lành mạnh ở môi trường đầu tư; phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật từ đó sẽ nâng cao được về hiệu quả công tác quản lí và điều hành về kinh tế, tài chính của Nhà nước và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Dịch bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán(Balance Sheet) sẽ phản ánh tổng quát các tình hình tài sản của Doanh nghiệp về mặt giá trị và nguồn gốc ở tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán sẽ phải bao gồm các khoản mục chủ yếu sau đây:

1. Mục tiền và các khoản tương đương về tiền

 2. Mục khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

3. Mục khoản phải thu thương mại và phải thu khác

 4. Mục hàng tồn kho

 5. Mục tài sản ngắn hạn khác

 6. Mục tài sản cố định hữu hình

 7. Mục tài sản cố định vô hình

8. Mục các khoản đầu về tư tài chính dài hạn

9. Mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

10. Mục tài sản dài hạn khác 

11.Mục  vay ngắn hạn 

12. Mục các khoản cần phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác

13.Mục  thuế và các khoản sẽ phải nộp Nhà nước 

14. Mục các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác

15. Mục các khoản dự phòng

16.Mục  phần sở hữu của cổ đông thiểu số 

17.Mục  vốn góp 

18.Mục  các khoản dự trữ

19.Mục lợi nhuận chưa phân phối.

Dịch báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement) sẽ phải trình bày các thông tin sau: 

1. Thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Thông tin các khoản giảm trừ

3. Thông tin doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Thông tin giá vốn hàng bán

5. Thông tin lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6. Thông tin về doanh thu hoạt động tài chính

7.Thông tin  chi phí tài chính

8. Thông tin chi phí bán hàng

9. Thông tin về chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Thông tin thu nhập khác

11.Thông tin chi phí khác

 12.Thông tin phần sở hữu trong việc lãi hoặc là lỗ của công ty liên kết và các liên doanh được kế toán dựa theo phương pháp vốn chủ sở hữu 

13.Thông tin lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

 14. Thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp

15.Thông tin lợi nhuận sau thuế

16.Thông tin về phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế 

17.Thông tin lợi nhuận thuần trong kỳ.

Dịch báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) sẽ cung cấp các thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có thể ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của các Doanh nghiệp. Báo cáo việc lưu chuyển tiền tệ sẽ được lập dựa trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh về việc hình thành và sử dụng các lượng tiền phát sinh ở trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp.  Các thông số cơ bản của báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ bao gồm : Dòng tiền từ việc hoạt động kinh doanh, Dòng tiền từ việc hoạt động đầu tư,Dòng tiền từ việc hoạt động tài chính.  Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ.

Dịch thuyết minh về báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements) sẽ gồm các phần mô tả mang lại tính tường thuật hoặc là những phân tích chi tiết hơn về các số liệu đã được thể hiện ở trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo việc lưu chuyển tiền tệ cũng như là các thông tin bổ sung cần thiết khác. Chúng sẽ bao gồm những thông tin được các chuẩn mực kế toán khác yêu cầu trình bày và là những thông tin khác cần thiết cho công việc trình bày trung thực và hợp lý.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *