• Phát âm trong tiếng Anh

  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 17: Âm /h/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 17: Âm /h/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 16
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 16

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

     

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 15
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 15

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 14
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 14

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 13
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 13

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 12: Âm /z/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 12: Âm /z/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 11: Âm /s/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 11: Âm /s/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 10: Âm /6/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 10: Âm /6/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 9: Âm /0-/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 9: Âm /0-/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
  • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 8: Âm /v/
   • Phát âm trong tiếng Anh - Bài 8: Âm /v/

   • Dịch thuật HANU xin chia sẻ cùng các bạn một series các bài dạy cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm. Mỗi bài sẽ hướng dẫn riêng một phiên âm trong bảng phiên âm Anh Mỹ. Được thầy giáo Dan Hauer người Mỹ hướng dẫn và thật thú vị khi thầy ấy biết tiếng Việt!

  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®