• Điều kiện xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Điều kiện xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Saturday, 30 September 2017, 03:36:27 PM
 • Điều kiện xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

  - Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

  - Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

  - Thuộc trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

  - Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®